NO812新晋御姐范美女杜花花45P杜花花秀人网

NO812新晋御姐范美女杜花花45P杜花花秀人网

此方备汗吐下三法,故邪在表宜汗,在上宜吐,在里宜下;若在半表半里,则从中治,宜和解。 若肺热脉数者,非所宜也,合主二母散。

其甚者,方中加吴茱炒连,即左金丸。按厥阴为阴经,阴极则生阳,故多寒热错杂。

知得丙夺丁光,便知得阳衰不能镇阴的旨归也。稍有滞碍,则壅塞经络,隔遏阴阳而为病矣,或寒或热,或气或血,或痰或食,为证不一。

舒驰远先生谓此方不是,未免执一。痹在于骨则重,在于脉则血凝而不流,在于筋则屈不伸,在于肉则不仁。

成氏曰∶否而不泰为痞。他如范文正公之金液丹,《得效》之玉真丸,《和剂》之来复丹、半硫丸、灵砂丹,《百选》之二气丹,《活人》之返阴丹,杨氏之紫霞丹皆用之,但所主各有攸当耳。

 昂按∶地黄、何首乌皆君药也,故六味丸以地黄为君,七宝丹以何首乌为君,各有配合,未可同类而共施也。痰之为物,湿土所化,故用半夏、南星以燥之;白附微温,能治风痰;川乌辛热,能攻痰积。

Leave a Reply